Báo cáo

Chức năng báo cáo hàng hóa lợi nhuận

1. Bánh hàng

Để sử dụng chức năng này, bạm kích vào Báo cáo/bán hàng

Chức năng chính :

  1. Báo cáo theo thời gian
  2. Báo cáo theo lợi nhuận
  3. Báo cáo theo từng nhân viên

1. Hàng hóa

Để sử dụng chức năng này, bạm kích vào Báo cáo/hàng hóa

Chức năng chính :

  1. Báo cáo theo thời gian
  2. Báo cáo theo bán hàng

QUANLYTOT - luôn đồng hành kinh doanh cùng bạn

Demo quản lý nhà hàng: User: nhahang Pass: 123457
Dùng thử miễn phí
Demo quản lý bán hàng: User: banhang Pass: 123qweasdzxc
Dùng thử miễn phí